Όροι και Προϋποθέσεις

Σχετικά με την εταιρεία

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις παραγγελίες που ξεκινούν μέσω της LEI Service ApS (Δανικό μητρώο εταιρειών αρ. 41038462, με έδρα Jungshovedvej 82, 4720 Praestoe, Δανία) από το νομικό πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για LEI («Αιτών»), το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για νέο LEI ή να ανανεώσει/μεταφέρει υφιστάμενο LEI. Ο όρος «πρόσωπο επαφής» αναφέρεται στο φυσικό πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τη νομική οντότητα να ενεργεί για λογαριασμό της όσον αφορά τις ενέργειες LEI.

Η LEI Service ApS βοηθά τον αιτούντα π.χ. στην εγγραφή, μεταφορά, διατήρηση και ανανέωση των κωδικών LEI. Το σύστημα LEI εποπτεύεται από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation)(Παγκόσμιο Ίδρυμα Αναγνωριστικών Κωδικών Νομικών Προσώπων). Η έκδοση των κωδικών LEI γίνεται μέσω των διαπιστευμένων από το GLEIF LOUs (Local Operating Units) (Τοπικές Επιχειρησιακές Μονάδες) με τους οποίους συνεργάζεται η LEI Service ApS.

Η LEI Service ApS είναι Επίσημος Πράκτορας Καταχώρησης του GLEIF.

Χρόνος αποστολής

Υποβολή αίτησης για νέο κωδικό LEI μπορεί να διαρκέσει έως 1-2 εργάσιμες ημέρες, εάν δεν συντρέχει περίπλοκη εταιρική δομή ή άλλες ειδικές συνθήκες. Εάν ισχύουν ειδικές σύνθετες συνθήκες, ο Αιτών μπορεί να αναμένει έως και 30 ημέρες πριν από την ολοκλήρωση/έκδοση της αίτησης LEI.

Η μεταφορά ενός υφιστάμενου κωδικού LEI συνήθως διαρκεί έως και 7 εργάσιμες ημέρες.

Πολιτική ακυρώσεων

Ο Αιτών αποδέχεται ότι δεν υπάρχει καμία ακύρωση μετά την αποστολή και την πληρωμή της αίτησης. Τυχόν πληρωμές δεν επιστρέφονται εάν ο Αιτών για οποιονδήποτε λόγο ενδεχομένως ακυρώσει την παραγγελία μετά την πληρωμή.

Ωστόσο, η επιστροφή χρημάτων και η περίοδος επιστροφής χρημάτων, όπως περιγράφεται λεπτομερώς σύμφωνα με το Πλαίσιο Διακυβέρνησης GLEIF RA, θα τηρηθούν κατάλληλα.

Τιμές

Οι τρέχουσες τιμές θα δημοσιεύονται επίσης στον ιστότοπο στην ενότητα «Τιμές».

Εγγραφή για νέο κωδικό LEI

Τα τέλη καλύπτουν την αίτηση για νέο κωδικό LEI με την εκδούσα LOU και τη συντήρηση για περίοδο 12 μηνών μετά την έκδοση (εκτός εάν έχει αγοραστεί ακόμη μεγαλύτερο διάστημα). Η συντήρηση αφορά μόνο εάν η LOU εγκρίνει την αίτηση.

Ανανέωση υφιστάμενου κωδικού LEI που παραγγέλθηκε μέσω της υπηρεσίας LEI

Το τέλος καλύπτει ανανέωση και συντήρηση που υπερβαίνει την αρχική παραγγελία, για περίοδο 12 μηνών, εκτός εάν έχει αγοραστεί μεγαλύτερο διάστημα ανανέωσης. Η LEI Service ApS διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον κάτοχο του LEI (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρόσωπο επικοινωνίας) περίπου 2-3 μήνες πριν από τη λήξη του LEI με σκοπό την ανανέωση του LEI.

ΦΠΑ

Για όλους τους Αιτούντες από τη Δανία, στην παραγγελία θα προστίθεται ΦΠΑ Δανίας 25%. Είναι ευθύνη του Αιτούντος να υποβάλει αίτηση επιστροφής ΦΠΑ στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Εάν ο Αιτών (από άλλη χώρα της ΕΕ) διαθέτει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ ΕΕ και μπορεί να επαληθευτεί, δεν θα προστίθεται ΦΠΑ. Ο Αιτών υποχρεούται να τηρεί τους όρους ΦΠΑ της αντιστροφής της επιβάρυνσης.

Για Αιτούντες εκτός ΕΕ, δεν θα προστίθεται ΦΠΑ στην παραγγελία.

Αίτηση VIP

Η LEI Service ApS προσφέρει ένα προϊόν VIP όπου ο Αιτών πληρώνει για μικρότερο εγγυημένο χρόνο επεξεργασίας, ο οποίος θα δημοσιεύεται στον ιστότοπο στην ενότητα «Τιμές».

Όταν αυτός ο συντομότερος χρόνος επεξεργασίας δεν τηρείται από την LEI Service ApS, η LEI Service ApS θα επιστρέφει τη διαφορά μεταξύ κανονικής τιμής και τιμής VIP σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο στην ιστοσελίδα στην ενότητα «Τιμές».

Πληρωμές και τιμολόγηση

Η LEI Service ApS δεν θα ξεκινήσει τη διαδικασία αίτησης πριν από την πληρωμή (με κράτηση μέσω πιστωτικής κάρτας για διάστημα έως 30 ημερών) από τον Αιτούντα.

Το τιμολόγιο θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν η αίτηση εγγραφής, μεταφοράς ή ανανέωσης έχει αποσταλεί στη LOU και εγκριθεί ή απορριφθεί. Τότε η LEI Service ApS θα οριστικοποιήσει την πληρωμή στην πιστωτική κάρτα.

Εάν η αίτηση εγγραφής, μεταφοράς ή ανανέωσης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω έλλειψης πληροφοριών από τον Αιτούντα και η LEI Service Aps δεν έχει λάβει αυτές τις πληροφορίες εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ζητήθηκαν, η LEI Service Aps διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί την πληρωμή στο σύνολό της, παρόλο που η αίτηση εγγραφής, μεταφοράς ή ανανέωσης δεν έχει ολοκληρωθεί.

Ένα LEI μπορεί να ανασταλεί εάν οι πληροφορίες που έδωσε ο Αιτών είναι εσφαλμένες ή αμφισβητούνται από οργανισμούς εντός του συστήματος GLEIF. Οι πληρωμές δεν επιστρέφονται σε περίπτωση αναστολής ενός LEI.

Οι ανανεώσεις/εγγραφές πολλαπλών περιόδων δεν επιστρέφονται - ούτε εν όλω ούτε εν μέρει.

Εάν το σύστημα LEI υποστεί διαρθρωτικές αλλαγές ή παύσει να υφίσταται, οι πληρωμές δεν θα επιστρέφονται.

Ευθύνες και υποχρεώσεις του Αιτούντα

  • Ο Αιτών είναι υπεύθυνος για την ορθότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που παρέχει στην LEI Service Aps
  • Η LEI Service Aps δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για λανθασμένες πληροφορίες που παρέχονται από τον Αιτούντα και προκαλούν καθυστέρηση στη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Επιπλέον, η LEI Service Aps δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν απώλειες ή δαπάνες σε σχέση με την ανανέωση του LEI, εάν ο Αιτών δεν ενημέρωσε για τυχόν αλλαγές που αφορούν στον Αιτούντα (π.χ. Εταιρική Πράξη, αλλαγή διεύθυνσης κ.λπ.). Αλλαγές είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέχονται στον LEI, τόσο τα δεδομένα «Επιπέδου 1» όσο και τα δεδομένα «Επιπέδου 2», τα οποία εξηγούνται περαιτέρω εδώ.Εάν η αλλαγή γίνεται στο τοπικό μητρώο επιχειρήσεων, η LEI Service ApS θα το ενημερώσει αυτόματα για λογαριασμό του πελάτη σε σχέση με μια διαδικασία ανανέωσης, εάν ισχύει
  • Ο Αιτών είναι υπεύθυνος για την επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του αρμόδιου προσώπου επικοινωνίας για τον Αιτούντα, ώστε η LEI Service ApS να μπορεί να επικοινωνήσει με τον Αιτούντα
  • Το πρόσωπο επικοινωνίας επιβεβαιώνει ότι έχει την πλήρη εξουσιοδότηση να υποβάλει αίτηση για Αναγνωριστικό Κωδικό Νομικών Οντοτήτων (LEI) εξ ονόματος της Νομικής Οντότητας. Εάν το πρόσωπο επαφής δεν εμφανίζεται στο μητρώο επιχειρήσεων ως εξουσιοδοτημένος υπογράφων, επιβεβαιώνει ότι διαθέτει Επιστολή Εξουσιοδότησης (Πληρεξούσιο) για να ενεργεί εκ μέρους της νομικής οντότητας όσον αφορά τον LEI. (Η LEI Service ApS προσφέρει ένα δωρεάν υπόδειγμα για το σκοπό αυτό). Αυτή η τεκμηρίωση θα μπορούσε να είναι απαραίτητη για την υποβολή στην LOU
  • Ο Αιτών είναι υπεύθυνος για το ότι δεν υπάρχει διπλότυπο LEI ή ότι βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη αίτηση LEI για την εν λόγω νομική οντότητα
  • Εάν υπάρχει έγκυρος LEI, η LOU θα απορρίψει την αίτηση και ο Αιτών θα χρεωθεί το τέλος αίτησης από την LEI Service ApS
  • Ο Αιτών παραχωρεί όλα τα δικαιώματα στην LEI Service ApS να υποβάλει αίτηση για κωδικούς LEI για λογαριασμό του Αιτούντος. Επιπλέον, η LEI Service ApS είναι εξουσιοδοτημένη να υπογράψει τη σύμβαση Όρων και Προϋποθέσεων LOU που δημοσιεύεται εδώ και η LEI Service ApS μπορεί να εκτελεί όλα τα καθήκοντα που απαιτούνται για τη διαχείριση του LEI για λογαριασμό του Αιτούντος

Ευθύνες και υποχρεώσεις της LEI Service ApS

  • Η LEI Service ApS θα βεβαιωθεί ότι οι πληροφορίες που παρέχει ο Αιτών είναι επαρκείς για την ολοκλήρωση μιας αίτησης στην LOU με την οποία συνεργάζεται η LEI Service ApS. Σε περίπτωση που λείπουν πληροφορίες, η LEI Service ApS υποχρεούται να αναζητήσει από το πρόσωπο επικοινωνίας τις πληροφορίες που λείπουν για την ολοκλήρωση της αίτησης. Εάν οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν φθάσει στη LEI Service ApS εντός 10 εργάσιμων ημερών, η LEI Service ApS δεν υποχρεούται να συνεχίσει την αίτηση
  • Η LEI Service ApS θα προβεί σε αυτοματοποιημένη αναζήτηση για το αν ο Αιτών διαθέτει ήδη υφιστάμενο LEI κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για νέο LEI - ωστόσο είναι ευθύνη του Αιτούντος να μην υπάρχει διπλό LEI
  • Για να διασφαλιστεί ότι το LEI δεν θα λήξει ακούσια, η LEI Service ApS θα επικοινωνήσει με το νομικό πρόσωπο το αργότερο 2 μήνες πριν από την επίσημη ημερομηνία λήξης για να του προσφέρει ανανέωση (εφόσον δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί μεγαλύτερη συνδρομή)

Προϊόντα πολλαπλών περιόδων

Ως πρόσθετη υπηρεσία, η LEI Service ApS προσφέρει τη δυνατότητα ανανέωσης του LEI για περίοδο 3 ή 5 ετών.

Κατά την περίοδο αυτή η LEI Service ApS θα ανανεώνει αυτόματα τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στα δεδομένα του τοπικού μητρώου επιχειρήσεων και θα τις αναφέρει στη LOU / GLEIF. Ο Αιτών εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση της LEI Service ApS σχετικά με τυχόν αλλαγές που δεν έχουν αναφερθεί στο τοπικό μητρώο επιχειρήσεων, ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Ευθύνες και υποχρεώσεις του Αιτούντα».

Η LEI Service ApS μπορεί σε ετήσια βάση να επικοινωνήσει με τον Αιτούντα για να επιβεβαιώσει εάν τα δεδομένα είναι σωστά και εάν τα δεδομένα για το πρόσωπο επικοινωνίας εξακολουθούν να ισχύουν.

Εάν δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί ότι είτε τα δεδομένα που αφορούν τον Αιτούντα είτε το πρόσωπο επικοινωνίας είναι ενημερωμένα και σωστά, η LEI Service ApS διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει την ανανέωση του LEI έως ότου να είναι δυνατή η επιβεβαίωση αυτή.

Τα προϊόντα πολλαπλών περιόδων πληρώνονται εκ των προτέρων, δεν ισχύει καμία ακύρωση ή οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας.

Εάν ο Αιτών αποφασίσει να μεταφέρει τον κωδικό LEI σε άλλη εταιρεία, δεν θα υπάρξει καμία επιστροφή χρημάτων, ούτε εν όλω ούτε εν μέρει.

Εάν η οντότητα παύσει να υφίσταται, πτωχεύσει ή κάτι παρόμοιο, δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων, ούτε εν όλω ούτε εν μέρει.

Γενικά, εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Με την αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, ο Αιτών εξουσιοδοτεί την LEI Service ApS να δημιουργεί, να μετακινεί, να ανανεώνει ή να διατηρεί πληροφορίες LEI για λογαριασμό του Αιτούντος.

Η αποδοχή των παρόντων όρων από τον Αιτούντα γίνεται μέσω ενός προσώπου επικοινωνίας, εξουσιοδοτημένου από το νομικό πρόσωπο να υποβάλει αίτηση για κωδικό LEI για λογαριασμό του. Το εν λόγω πρόσωπο επαφής παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη νομική οντότητα και δηλώνει ότι οι πληροφορίες διαμοιράζονται νομίμως. Αυτό περιλαμβάνει ενδεικτικά: το πρόσωπο επαφής είναι εξουσιοδοτημένο να μοιράζεται πληροφορίες και να υποβάλλει αίτηση για LEI για λογαριασμό της νομικής οντότητας, ότι οι πληροφορίες είναι σωστές και ενημερωμένες. Η LEI Service ApS επικυρώνει εάν οι πληροφορίες είναι επαρκείς για να συνεχίσει την αίτηση, αλλά δεν απαιτείται να επικυρώσει εάν οι πληροφορίες είναι σωστές.

Ο Aιτών αποδέχεται ότι η LEI Service Aps μπορεί να αναζητήσει με το πρόσωπο επικοινωνίας για να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της αίτησης: μετακίνηση, ανανέωση ή συντήρηση. Αυτό θα μπορούσε να είναι πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησιακή σύνθεση, πληρεξούσιο σε σχέση με την εξουσιοδότηση κ.λπ.

Η υπηρεσία παρέχεται μεταξύ επαγγελματιών μερών και τα μέρη αποδέχονται ότι η υπηρεσία διέπεται από το δανικό δίκαιο. Τα μέρη αποδέχονται ότι όλες οι διαφορές από ή σε σχέση με την υπηρεσία ή το αντικείμενό της θα επιλύονται στα δικαστήρια της Δανίας.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις μπορούν να επικαιροποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι ισχύοντες όροι και προϋποθέσεις θα είναι πάντα διαθέσιμοι στον ιστότοπο με την ημερομηνία της τελευταίας αλλαγής στο κάτω μέρος.

Περιορισμοί της ευθύνης

Η LEI Service ApS δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια, άμεση ή έμμεση, λόγω καθυστερημένης ή ελλιπούς έκδοσης κωδικού LEI. Η LEI Service ApS δεν ευθύνεται για την απόρριψη της αίτησης LEI από την εκδούσα LOU.

Ανταλλαγή πληροφοριών

Ο Αιτών αποδέχεται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης κοινοποιούνται στη GLEIF και δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές της GLEIF. (διαβάστε περισσότερα εδώ: GLEIF.org). Οι πληροφορίες κοινοποιούνται επίσης στην RapidLEI όσον αφορά την έκδοση του αριθμού LEI.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε την πολιτική ΓΚΠΔ εδώ.

Αυτοί οι όροι ισχύουν από την 9η Ιουλίου 2021.

back to top