Algemene Voorwaarden

Over het bedrijf

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die zijn geïnitieerd via LEI Service ApS (Deens bedrijfsregister nr. 41038462, gevestigd Jungshovedvej 82, 4720 Praestoe, Denemarken) door de LEI aanvragende rechtspersoon (“Aanvrager”) die een nieuwe LEI wil aanvragen of het verlengen/verplaatsen van een bestaande LEI. De term "contactpersoon" verwijst naar de natuurlijke persoon die door de juridische entiteit is gemachtigd om namens hem op te treden met betrekking tot LEI-acties.

LEI Service ApS helpt de Aanvrager met b.v. registreren, verplaatsen, onderhouden en verlengen van LEI-nummers. Het LEI-systeem staat onder toezicht van GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), een non-profitorganisatie. De uitgifte van LEI-codes gebeurt via door GLEIF geaccrediteerde LOU's (Local Operating Units) waarmee LEI Service ApS samenwerkt.

LEI Service ApS is een officiële registratieagent van de GLEIF.

Levertermijn

Indien er geen complexe eigendomsstructuur of andere bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, kan de Aanvrager rekening houden met een levertermijn van maximaal 1-2 werkdagen met betrekking tot een aanvraag voor een nieuw LEI-nummer. Als er bijzondere complexe voorwaarden van toepassing zijn, kan de Aanvrager tot 30 dagen wachten voordat de LEI-aanvraag wordt voltooid/afgegeven.

Het verplaatsen van een bestaand LEI-nummer duurt doorgaans maximaal 7 werkdagen.

Annuleringsvoorwaarden

De aanvrager aanvaardt dat er geen annulering is nadat de aanvraag verzonden en betaald is. Eventuele betalingen worden niet gerestitueerd als de Aanvrager om welke reden dan ook de bestelling na betaling zou annuleren.

Restitutie en de restitutieperiode zoals beschreven in het GLEIF RA Governance Framework zullen echter op gepaste wijze worden gehonoreerd.

Prijzen

Actuele prijzen worden ook op de website gepubliceerd onder ”Prijzen”.

Registratie van een nieuw LEI-nummer

De vergoeding dekt de aanvraag van een nieuw LEI-nummer met de uitgevende LOU en onderhoud gedurende een periode van 12 maanden na uitgifte (tenzij een nog langere periode is aangeschaft). Onderhoud is alleen relevant als de LOU de aanvraag goedkeurt.

Verlenging van een bestaand LEI-nummer besteld via LEI Service

De vergoeding dekt verlenging en onderhoud boven de oorspronkelijke bestelling, voor een periode van 12 maanden, tenzij een langere verlengingsperiode is gekocht. LEI Service ApS behoudt zich het recht voor om ongeveer 2-3 maanden voordat de LEI afloopt met de eigenaar van de LEI (per e-mail aan de contactpersoon) contact op te nemen voor het verlengen van de LEI.

BTW

Voor alle aanvragers uit Denemarken wordt 25% Deense btw aan de bestelling toegevoegd. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de aanvrager om btw-teruggave aan te vragen bij de relevante belastingautoriteiten.

Als de Aanvrager (uit een ander EU-land) een geldig EU-btw-nummer heeft en dit kan worden geverifieerd, wordt er geen btw toegevoegd. De Aanvrager is verplicht zich te houden aan de btw-voorwaarden van verlegging.

Voor Aanvragers buiten de EU wordt er geen btw aan de bestelling toegevoegd.

VIP aanvraag

LEI Service ApS biedt een VIP-product aan waarbij de Aanvrager voor een kortere gegarandeerde verwerkingstijd betaalt, die op de website onder “Prijzen” wordt gepubliceerd.

Als deze kortere procestijd niet door LEI Service ApS wordt gehaald. LEI Service ApS zal het verschil tussen de normale prijs en de VIP-prijs terugbetalen volgens de prijslijst op de website onder “Prijzen”.

Betalingen en facturering

LEI Service ApS start het aanvraagproces niet voordat de betaling (per creditcardreservering gedurende maximaal 30 dagen) door de Aanvrager is gedaan.

De factuur wordt per e-mail verzonden wanneer de aanvraag, verhuizing of verlenging naar de LOU is verzonden en wordt goedgekeurd of afgewezen. Op dit moment zal LEI Service ApS de betaling op de creditcard afronden.

Indien de aanvraag, verhuizing of verlenging niet kan worden voltooid vanwege ontbrekende informatie van de Aanvrager en LEI Service Aps deze informatie niet binnen 10 werkdagen na aanvraag heeft ontvangen, behoudt LEI Service Aps zich het recht voor om de betaling volledig te verwerken, ook al registratie, verhuizing of vernieuwing zijn niet afgerond.

Een LEI kan worden opgeschort als de door de aanvrager verstrekte informatie onjuist is of wordt betwist door organisaties binnen het GLEIF-systeem. Betalingen worden niet gerestitueerd als een LEI wordt opgeschort.

Verlengingen/registraties voor meerdere perioden worden niet terugbetaald - geheel noch gedeeltelijk.

Mocht het LEI-systeem structurele wijzigingen ondergaan of ophouden te bestaan, dan vindt geen restitutie plaats.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Aanvrager

  • De Aanvrager is er verantwoordelijk voor dat de aan LEI Service Aps verstrekte informatie juist en actueel is
  • LEI Service Aps kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor door de Aanvrager verstrekte onjuiste informatie die vertraging in het aanvraagproces veroorzaakt. Verder kan LEI Service Aps niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verliezen of kosten in verband met de verlenging van de LEI als LEI Service niet op de hoogte door de Aanvrager is gesteld van wijzigingen die relevant zijn voor de Aanvrager (bijv. Corporate Action, adreswijziging enz.). Wijzigingen, zijnde alle informatie, bevatten de LEI, zowel gegevens van "Niveau 1" als "Niveau 2", die hier verder worden uitgelegd. Als de wijziging wordt aangebracht in het lokale ondernemingsregister, zal LEI Service ApS dit automatisch bijwerken namens de klant in verband met een verlengingsproces indien deze van toepassing zijn
  • Applicant De Aanvrager is verantwoordelijk voor het bijwerken van de contactgegevens van de relevante contactpersoon van de Aanvrager, zodat LEI Service ApS de Aanvrager kan bereiken
  • De contactpersoon bevestigt dat hij/zij de volledige bevoegdheid heeft om namens de rechtspersoon Legal Entity Identifiers (LEI) aan te vragen. Indien de contactpersoon niet als tekenbevoegde in het ondernemingsregister voorkomt, moet hij/zij in het bezit zijn van een machtigingsbrief (volmacht) om namens de rechtspersoon met betrekking tot het LEI op te treden. (LEI Service ApS biedt hiervoor een gratis sjabloon aan). Deze documentatie kan nodig zijn om aan de LOU te presenteren
  • De Aanvrager is er verantwoordelijk voor dat er geen dubbele LEI bestaat of dat er geen andere LEI-aanvraag in voor deze juridisce entiteit behandeling is
  • Als er een geldige LEI bestaat, zal de LOU de aanvraag afwijzen en zal de aanvrager de aanvraagkosten in rekening brengen van LEI Service ApS
  • De Aanvrager geeft alle rechten aan LEI Service ApS om namens de Aanvrager LEI-codes aan te vragen. Bovendien is LEI Service ApS gemachtigd om het hier, gepubliceerde LOU-servicevoorwaardencontract te ondertekenen, en kan LEI Service ApS alle taken uitvoeren die nodig zijn om de LEI namens de aanvrager te beheren

Verantwoordelijkheden en verplichtingen van LEI Service ApS

  • LEI Service ApS zal ervoor zorgen dat de informatie die de Aanvrager geeft voldoende is om een aanvraag in te vullen bij de LOU waarmee LEI Service ApS zakelijk is. Als er informatie ontbreekt, is LEI Service ApS verplicht contact op te nemen met de contactpersoon om de ontbrekende informatie te verkrijgen om de aanvraag te voltooien. Als dergelijke informatie LEI Service ApS niet binnen 10 werkdagen heeft bereikt, is LEI Service ApS niet verplicht om de aanvraag voort te zetten
  • LEI Service ApS zal automatisch opzoeken of de aanvrager al een bestaande LEI heeft op het moment van aanvraag van een nieuwe LEI - het is echter de verantwoordelijkheid van de aanvrager dat er geen dubbele LEI bestaat
  • Om ervoor te zorgen dat de LEI niet onbedoeld vervalt, zal LEI Service ApS uiterlijk 2 maanden voor de officiële vervaldatum contact opnemen met de rechtspersoon om een verlenging aan te bieden (zolang dat er nog geen langer abonnement is afgesloten)

Producten met meerdere perioden

Als extra service biedt LEI Service ApS de mogelijkheid om verlenging van de LEI af te nemen voor een periode van 3 of 5 jaar.

In deze periode zal LEI Service ApS automatisch wijzigingen in de lokale ondernemingsregistergegevens vernieuwen en aan LOU / GLEIF rapporteren. De Aanvrager is nog steeds verantwoordelijk voor het bijwerken van LEI Service ApS van alle wijzigingen die niet aan het lokale ondernemingsregister zijn gemeld, zie ook "Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Aanvrager".

LEI Service ApS kan jaarlijks contact met de Aanvrager opnemen om te bevestigen of de gegevens correct zijn en of de gegevens van de contactpersoon nog geldig zijn.

Als het niet mogelijk is om te bevestigen dat de gegevens van de Aanvrager of de contactpersoon zijn bijgewerkt en correct zijn, behoudt LEI Service ApS zich het recht voor om te wachten met het verlengen van de LEI totdat een dergelijke bevestiging mogelijk is.

Producten met meerdere perioden worden vooruit betaald, er is geen annulering of restitutie nadat de bestelling is geplaatst.

Als de Aanvrager het LEI-nummer naar een ander bedrijf wil verhuizen, vindt er geen restitutie plaats, geheel noch gedeeltelijk.

Mocht de entiteit ophouden te bestaan, failliet gaan of iets dergelijks, dan vindt er geen restitutie plaats, geheel noch gedeeltelijk.

Algemeen, toepasselijk recht en jurisdictie

Door deze algemene voorwaarden te accepteren, machtigt de Aanvrager LEI Service ApS om namens de Aanvrager LEI-informatie aan te maken, te verplaatsen, te verlengen of te onderhouden.

De aanvaarding door de Aanvrager van deze voorwaarden gebeurt via een contactpersoon die door de rechtspersoon is gemachtigd om namens hem een LEI-nummer aan te vragen. Deze contactpersoon geeft de benodigde informatie over de rechtspersoon en verklaart dat de informatie legaal wordt gedeeld. Dit omvat maar is niet beperkt tot; de contactpersoon bevoegd is om namens de rechtspersoon informatie te delen en een LEI aan te vragen, dat de informatie juist en actueel is. LEI Service ApS valideert of de informatie voldoende is om door te gaan met de toepassing, maar hoeft niet te valideren of de informatie correct is.

De Aanvrager aanvaardt dat LEI Service Aps contact kan opnemen met de contactpersoon om aanvullende informatie te vragen om de aanvraag te voltooien; verhuizing, vernieuwing of onderhoud. Dit kan aanvullende informatie zijn over de eigendomsstructuur, volmachten met betrekking tot autorisatie etc.

De service is tussen professionele partijen en de partijen accepteren dat de service wordt beheerst door de Deense wet. De partijen aanvaarden dat alle geschillen uit of in verband hiermee of het onderwerp ervan zullen worden beslecht door de rechtbanken van Denemarken.

Deze algemene voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt. De huidige algemene voorwaarden zullen altijd beschikbaar zijn op de website met de datum van de laatste wijziging onderaan.

Beperkingen van aansprakelijkheid

LEI Service ApS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies, direct of indirect, als gevolg van vertraagde of ontbrekende afgifte van een LEI-nummer. LEI Service ApS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een afwijzing van de LEI-aanvraag door de uitgevende LOU.

Delen van informatie

De Aanvrager aanvaardt dat de informatie die tijdens het aanvraagproces wordt verstrekt, wordt gedeeld met GLEIF en openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met de huidige richtlijnen van GLEIF. (lees hier meer: GLEIF.org). Er wordt ook informatie gedeeld met RapidLEI met betrekking tot de uitgifte van het LEI-nummer.

Ook ons AVG-beleid is hier te lezen.

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 9 juli 2021.

back to top